New computer who dis?

If you sent me mail before August, and you didn’t get a reply and you still want one, please e-mail me. Especially if you’re a (potential) reader of the Middle East Construction Kit.

I got a new Mac at that time, and for some reason it imported all my mail except for things in my inbox before that date. And unfortunately I have a bad habit of leaving things in my inbox for years.

No problem, I thought: they’re still all there on the old computer. Only I checked today and they’re not. (I guess they should be on the backup drive, but I don’t know where Mail stores its data or if it’s at all readable.)

Not gonna lie, an occasional mail reset due to getting a new computer is kind of nice. But there’s at least some mail in there I wish I hadn’t lost…

If you are a MECK reader and haven’t sent me comments yet, please get in touch, as I’m getting the physical proof copy made and I have only a few weeks to make final changes.

Advertisement

Hebrew vs. Aramaic

I wrote this for my book, but at the last moment I decided to replace it with a different text more typical of Biblical Hebrew. This is pretty technical, so feel free to skip it till Middle East Construction Kit comes out and you can read the Hebrew mini-grammar there. Many thanks to Carlo Yehuda Meloni who provided the texts and transliterations.

Let’s take the opportunity to compare Hebrew and Aramaic. We’ll look at Daniel 7:2-4, which is written in Aramaic. The English translation is the JPS’s.

First, here’s the Hebrew. This is actually a +19C back-translation into Hebrew by Samuel Leib Gordon. As such it’s a far later Hebrew than BH, and highly influenced by Aramaic. The main difference is a very frequent use of the active participle rather than the PC or SC. (Prefixing vs suffixing conjugations.)

עוֹנֶה דָּנִיֵּאל וְאוֹמֵר: רוֹאֶה הָיִיתִי בַּחֲזוֹנִי עִם לַיְלָה, וְהִנֵּה אַרְבַּע רוּחוֹת הַשָּׁמַיִם מְגִיחוֹת לַיָּם הַגָּדוֹל.

ʿōneh Dāniyyēl wə-ʾōmer, rōʾeh hāyītī ba-ħăzōnī ʿim laylāh, wə-hinneh ʾarbaʿ rūħōṯ ha-ššāmayīm məgīħōṯ la-yyām ha-ggāḏōl.

answering-sm Daniel and-speaking-sm / seeing-sm be.SC-1s in-vision-1s with night / and-behold four.f wind-pl.cons the-heaven-du stirring-pl.f to-sea the-great-sm

Daniel related the following: In my vision at night, I saw the four winds of heaven stirring up the great sea.

וְאַרְבַּע חַיּוֹת גְּדוֹלוֹת עוֹלוֹת מִן הַיָּם, שׁוֹנוֹת זוֹ מִזּוֹ.

Wə-ʾarbaʿ ħayyōṯ gəḏōlōṯ ʿōlōṯ min ha-yyām, šōnōṯ zō mizzō.

and-four.f beast-pl great-pl.f coming-pl.f from the-sea / differing-pl.f this.sf from-this.sf

Here zoṯ ‘this.sf’ is replaced by zō, as in Mišnaic Hebrew.

Four mighty beasts different from each other emerged from the sea.

הָרִאשׁוֹנָה כְּאַרְיֵה וּכְנָפַיִם שֶׁל נֶשֶׁר לָהּ, רוֹאֶה הָיִיתִי עַד אֲשֶׁר נִמְרְטוּ כְנָפֶיהָ וְנִשְּׂאָה מִן הָאָרֶץ, וְעַל רַגְלַיִם כְּאָדָם הוּקָמָה, וּלְבַב אָדָם נִתַּן לָהּ.

Hā-riʾšōnāh kə-ʾaryēh ū-ḵənāpayīm šel nešer lāh, rōʾeh hā-yīṯī ʿaḏ ʾăšer nimrəṭū kənāpēyṯāh wə-nissʾāh min hā-ʾāreṣ, wə-ʿal raglayīm kəʾāḏām hūqāmāh, ū-ləḇaḇ ʾāḏām nittaw lāh.

the-first-sf as-lion / and-wing-du which eagle to-3sf / seeing-sm be.SC-1s until sub scour.nip̄ʿal.SC-3pm wing-du.cons-3sf and-3sf-raise.nip̄ʿal.SC from the-earth / and-on foot.du as-man stand.hop̄ʿal.SC-3sf and-heart.cons man give.SC-3sm to-3sf

You’d expect the construct state for ‘wings of eagles’, but Aramaic preferred the construction X di Y, and Gordon translates this literally as X šel Y.

The first was like a lion but had eagles’ wings. As I looked on, its wings were plucked off, and it was lifted off the ground and set on its feet like a man and given the mind of a man.

Daniel was written as late as the 2C, so the transliteration I’ve been using, suitable for the Iron Age, is anachronistic. Carlo Yehuda Meloni provides the following phonemic transcription:

ʕonɛ daniyyel wəʔomer: roʔɛ hɔyiθi baħazoni ʕim laylɔ, wəhinne ʔarbaʕ ruħoθ haʃʃɔmayim məɣiħoθ layyɔm haggɔðol. wəʔarbaʕ ħayyoθ gəðoloθ ʕoloθ min hayyɔm, ʃonoθ zo mizzo. hɔriʃonɔ kəʔarye uxnɔfayim ʃɛl nɛʃɛr lɔh, roʔɛ hɔyiθi ʕað ʔaʃɛr nimrətˤu xənɔfɛhɔ wəniśśəʔɔ min hɔʔɔrɛsˤ, wəʕal raɣlayim kəʔɔðɔm huqɔmɔ, ulvav ʔɔðɔm nittan lɔh.

Here’s the Aramaic Biblical text.

עָנֵה דָנִיֵּאל וְאָמַר, חָזֵה הֲוֵית בְּחֶזְוִי עִם-לֵילְיָא; וַאֲרוּ, אַרְבַּע רוּחֵי שְׁמַיָּא, מְגִיחָן, לְיַמָּא רַבָּא.

ʕɔne ðɔniyyel wəʔɔmar, ħɔze haweθ bəħɛzwi ʕim leləyɔ; waʔaru, ʔarbaʕ ruħe ʃəmayyɔ, məɣiħɔn ləyammɔ rabbɔ.

speak.act.part-sm Daniel and-speak.act.part-sm / look.act.part-sm see.SC-1s in-vision-1s with night / and-behold / four.sf wind-pl.cons heaven stir.act.part-sf to-sea great-sm

Daniel related the following: In my vision at night, I saw the four winds of heaven stirring up the great sea.

וְאַרְבַּע חֵיוָן רַבְרְבָן, סָלְקָן מִן-יַמָּא, שָׁנְיָן, דָּא מִן-דָּא.

wəʔarbaʕ ħewɔn ravrəvɔn sɔləqɔn min yammɔ, ʃɔnəyɔn dɔ min dɔ.

and-four beast-pl great-pl.f come.act.part-pl.f from sea / differ.act.part-pl.f this.sf from this.sf

Four mighty beasts different from each other emerged from the sea.

קַדְמָיְתָא כְאַרְיֵה, וְגַפִּין דִּי-נְשַׁר לַהּ; חָזֵה הֲוֵית עַד דִּי-מְּרִיטוּ גפיה (גַפַּהּ) וּנְטִילַת מִן-אַרְעָא, וְעַל-רַגְלַיִן כֶּאֱנָשׁ הֳקִימַת, וּלְבַב אֱנָשׁ, יְהִיב לַהּ.

qaðmɔyəθɔ xəʔarye, wəɣappin di nəʃar lah; ħɔze haweθ ʕað di-mməritˤu ɣappah untˤilaθ min ʔarʕɔ, wəʕal raɣlayin kɛʔɛnɔʃ hoqimaθ, ulvav ʔɛnɔʃ yəhiv lah.

first-sf as-lion / and-wing-pl of eagle to-3sf watch.act.part-sm watch.SC-1s until till pluck.nifal.SC-3pm / wing-pl.cons-3sf and-3sf-raise.nifal.PC from earth / and-on feet.du as-man stand.hofal.SC-3sf and-heart.cons man give.SC-3sm to-3sf

The first was like a lion but had eagles’ wings. As I looked on, its wings were plucked off, and it was lifted off the ground and set on its feet like a man and given the mind of a man.